Opetusportfolio

Ope

Millainen olen opettajana?

Oman roolini opettajana sekä ohjaajana näen ennen kaikkea uuden oppimisen mahdollistajana, koska oppiminen on mielestäni opiskelijan aktiivisen toiminnan tulos. Opetukseni sekä ohjaukseni taustalla vaikuttaa vahvasti konstruktivistinen oppimisnäkemys, minkä johdosta näen jokaisen opiskelijan ja ohjattavan omaksuvan sekä tulkitsevan uutta tietoa aiemman tietotasonsa sekä kokemustensa perusteella. Tämän johdosta pyrin mahdollistamaan opittavan aineksen yhdistämisen opiskelijoiden aiempiin kokemuksiin sekä sen hetkiseen tilanteeseen. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnän opetuksessani ja ohjauksessani käytännön esimerkkejä, joiden avulla usein teoreettiset teemat avautuvat paremmin opiskelijoille ja he voivat löytää yhtymäkohtia omiin kokemuksiinsa. Painotan myös opittavan aineksen ymmärtämisen sekä soveltamisen merkitystä tiedon siirtämisen sijaan, koska koen lisääntyvän ymmärryksen lisäävän myös opiskelun mielekkyyttä ja motivoivan opiskelijaa parempiin lopputuloksiin.

Opetuksessani korostuu dialogisuus sen eri muodoissa, koska näen oppimisen toteutuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sen eri muodoissa. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden argumentaatiotaitojen kehitykselle, joilla on suuri merkitys sekä tämän päivän yhteiskunnassa että työelämässä. Tästä johtuen pyrin tukemaan sekä mahdollistamaan keskinäistä vuorovaikutusta niin lähiopetuksessani kuin myös opintojaksojen suunnittelussa. Meillä jokaisella on yksilölliset tapamme ja tottumuksemme myös vuorovaikutuksessa, jotka pyrin huomioimaan opetuksessani ja ohjauksessani tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, kuten kirjalliset työt tai verkkokeskustelut. Opetustilanteissa pyrin omalla toiminnallani rohkaisemaan ns. ”hiljaisempia” opiskelijoita antamalla heille aikaa osallisuuteen tai kohdistamalla kysymykseni suoraan heille, mikäli he ilmeillään tai eleillään viestittävät olevansa siihen valmiita. Kysymysten esittämisen lisäksi mielestäni aktiivisella kuuntelulla on keskeinen merkitys vuorovaikutuksen toteutumisessa, samoin kuin sellaisen ympäristön luomisessa, johon mahtuu erilaisia mielipiteitä. Näen viimeksi mainitun olevan eräs opettajan ja ohjaajan keskeisimmistä tehtävistä. Samoin opiskelijoiden saamalla palautteella on suuri merkitys heidän oppimiseensa sekä opiskeluun liittyvään motivaatioonsa. Tästä syystä asetan yksilöpalautteen yhteispalautteen edelle aina kun se on mahdollista. Palautteessani pyrin nostamaan kehityskohteiden ohella esiin myös positiivisia aspekteja, joita jokaisen henkilökohtaisessa oppimisprosessissa on. Arvioinnin oikeudenmukaisuuden sekä tasapuolisuuden toteutumiseksi laadin, tai käytän aiemmin laadittuja, arviointiperusteita. Nämä perusteet annan opiskelijoille tiedoksi ja käyn ne heidän kanssaan läpi edeltävästi, jotta he tietävät millaisilla perusteilla arviointi toteutuu. Kerään myös opiskelijoilta aktiivisesti palautetta omasta toiminnastani sekä opetuskokonaisuuksien sisällöstä, jotta voin kehittää niitä edelleen ja varmistaa että ne tukevat osallistujien oppimista. Tärkeää itselleni on se, että opetukseni perustuu ajantasaiseen, tutkittuun tietoon. Tästä johtuen opetusmateriaalin jatkuva arviointi sekä päivittäminen ovat osa opettajuuttani.

Opettajana pyrin aktiivisesti siihen, että opintojaksolle asetetut tavoitteet täyttyvät. Tämä tekee minusta opettajana omalla tavallaan vaativan. Jokaisella opiskelijalla on omat henkilökohtaiset tavoitteensa, jotka huomioin mahdollisuuksien mukaan sekä opetuksen suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Jokaisen yksilöllisistä vahvuuksista johtuen yhdistelen erilaisia opetusmenetelmiä, jotta voin tukea opiskelijoita asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Opetusmenetelmien lisäksi pyrin yhdistämään erilaisia oppimisympäristöjä, jotta opiskelu olisi mahdollisimman esteetöntä ja yhdistettävissä opiskelijoiden perhe- ja työelämään.

Millainen toimija olen?

Toimijana olen aktiivinen ja ratkaisukeskeinen. Osin tämä johtuu luontaisesta uteliaisuudestani, mikä ilmenee monitahoisena mielenkiintona useisiin aihepiireihin. Tähän liittyy voimakas halu kehittää omaa toimintaa ja pyrkiä parempiin lopputuloksiin. Tarkastelen ympäristöäni kriittisesti, mikä opetuksessani ilmenee sisältöjen sekä menetelmien jatkuvan arvioinnin ohella myös opetussuunnitelman ja opintojaksojen tavoitteiden tarkasteluna.

Aktiivisuuteni ilmenee konkreettisella tasolla mm. osallisuutena Itä-Suomen yliopiston preventiivisen hoitotyön opetussuunnitelman uudistustyöhön vuosina 2016-2017. Tämä oli itselleni hyvin palkitsevaa, koska oma tietoni sekä ymmärrykseni opetussuunnitelman suunnittelusta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä (esim. lainsäädäntö, työelämälähtöisyys, tutkimuksellinen näkökulma) kasvoi huomattavasti. Samoin toimitimme professori (em.) Anna-Maija Pietilän kanssa terveyden edistämisen oppimateriaaliksi suunnatun kirjan ”Näkökulmia terveyteen ja sen edistämiseen”, joka julkaistiin 2019. Tämä prosessi opetti minulle paljon opetusmateriaalin tuottamiseen liittyvästä työstä. Koen teoksen tuovan uutta näkökulmaa terveyden edistämiseen sekä sen oppimiseen ja siten osaltaan kehittävän myös opetusta. Valtakunnallisen hoitosuosituksen laadintaprosessi (Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen) kehitti osaltaan valmiuttani toimia monitieteisessä ja moniammatillisessa työryhmässä.

Ratkaisukeskeisyyteeni sekä eri toimintatapoihin kohdistuvaan avoimeen suhtautumiseen liittyvä käytännön esimerkki on kuluvan kevään COVID-19 poikkeustilanteen aiheuttamat muutokset. Minulla piti olla lähiopetusta mm. Tarton yliopistossa maalis- ja huhtikuussa. Koska matkustus kiellettiin ja yliopistot suljettiin, siirsin opetuksen etäyhteyden välillä tapahtuvaksi, Big Blue Button – alustaa hyödyntäen. Muokkaukset piti toteuttaa 6 päivän aikana, mikä onnistui siitä huolimatta, että alusta oli itselleni aiemmin vieras. Myönteinen asenteeni sekä haluni kehittyä ilmenee edellisen lisäksi myös muiden itselleni vieraiden ohjelmistojen sekä opetusmenetelmien hyödyntämisenä.

Ihmisenä, ja siten myös toimijana, minulla on hyvin vahva eettinen perusta, joka ilmenee kaikessa mitä teen opetus- ja tutkimustyöstäni arkipäivän kohtaamisiin. Keskeisiä arvojani ovat oikeudenmukaisuus, rehellisyys sekä toisten kunnioittaminen sellaisina kuin he ovat. Vuorovaikutustilanteissa pyrin kohtaamaan toiset aidosti ja kuuntelemaan sekä ymmärtämään heidän näkökulmiaan. Esitän kysymyksiä asioista, jotka eivät avaudu minulle parhaalla mahdollisella tavalla. En myöskään epäröi pyytää neuvoa, mikäli en jotain asiaa tiedä tai en ole jostain aivan varma. Osaan perustella oman näkökantani ja tarvittaessa myös luopua siitä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kykenen kohdistamaan vuorovaikutukseni eri kohderyhmille, mistä osoituksena on julkaisuluetteloni lisäksi myös ylläpitämäni blogit; Hyvä paha kuolema (2013-2016) sekä Terkamo-blogi (2016-2019).

Millaisissa toimintaympäristöissä toimin?

Aloitin opetustoiminnan vuonna 2014, jonka jälkeen minulle on kertynyt monipuolinen, kansallinen sekä kansainvälinen käytännön kokemus erilaisissa oppimisympäristöissä (CV). Tähänastinen kokemukseni on opettanut minua toimimaan hyvin erilaisissa ympäristöissä sekä erilaisten opiskelijoiden parissa. Samoin aiempi kokemus on parantanut kykyäni toimia moniammatillisissa tiimeissä sekä huomioida eri toimijoiden näkökulmat opetuksen suunnittelussa sekä toteutuksessa.

Yliopisto-opetus

Ensimmäiset opetuskokemukseni koostuivat yksittäisistä luennoista, kehittyen opintokokonaisuuksien suunnitteluun sekä kokonaisen koulutusprojektin projektipäällikkönä toimimiseen. Tällä hetkellä opetan Itä-Suomen yliopistossa sekä tutkinto-opiskelijoita, että OKM:n rahoittamaan koulutushankkeeseen osallistuvia henkilöitä. Tälle toimintaympäristölle tunnusomaista on aineiston ajankohtaisuuteen liittyvien vaateiden lisäksi opintojen joustavuuden sekä monimuotoisuuden korostuminen. Hoitotieteen opiskelijat, sekä etenkin koulutushankkeeseen osallistujat, ovat aktiivisesti työelämässä, he asuvat eri puolilla Suomea ja useilla heistä on myös perhe. Näin ollen opintojaksojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee mahdollistaa jokaiselle oppiminen hänen tilanteestaan lähtien. Tämä toteutuu pitkälti elektronisia oppimisalustoja sekä luentotallenteita hyödyntämällä. Hyödynnän myös flipped learning – menetelmää, jossa opiskelijat perehtyvät oppimismateriaaleihin ja tietoa syvennetään yhdessä lähipäivien aikana. Opetuksen lisäksi olen toiminut pro gradu -tutkielmien ohjaajana sekä arvioisijana. Lisäksi minulla on ohjattavana tällä hetkellä kolme jatko-opiskelijaa sekä toimin kahden jatko-opiskelijan seurantaryhmässä.

Weboodi_22_5_2020

Avoin yliopisto-opetus

Avoimessa yliopistossa opetin vuosina 2014 – 2018. Opetukselle oli tunnusomaista joustavuus sekä elektronisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen, joiden käyttämisessä harjaannuin tämän työkokemuksen myötä. Opiskelijat olivat hyvin erilaisissa tilanteissa ja suorittivat opintoja hyvin erilaisista lähtökohdista sekä erilaisin tavoittein. Tämä kehitti kykyäni kohdata jokainen opiskelija yksilönä ja ohjata häntä juuri hänen tavoitteistaan käsin.

Ammattikorkeakouluopetus

Ensimmäinen kosketukseni ammattikorkeakoulussa toteutettavaan opetukseen on vuodelta 2017, jolloin minua pyydettiin pitämään yksittäisiä luentoja YAMK-opiskelijoille johtamisen etiikasta ja sisällönanalyysistä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun, XAMKiin. Lisäksi pidin eutanasia luennon DIAKin sairaanhoitajaopiskelijoille. Seuraavana keväänä suunnittelin ja toteutin ensimmäisen itsenäisen opintojaksoni XAMK:n Terveyden edistämisen YAMK-ryhmälle. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen. Opetustoiminta ammattikorkeakoulussa on syventänyt ymmärtämystäni työelämälähtöisyyden merkityksestä ja kehittänyt omaa kykyäni huomioida sitä myös opetuksen suunnittelussa. Näin näen yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetuksen toteuttamisen täydentävän toisiaan.

Kansainvälinen opetuskokemus

Olen luennoinut mm. Englannissa, Belgiassa sekä Espanjassa tutkijavierailujeni yhteydessä. Vuosina 2019 sekä 2020 olen opettanut Tarton yliopistossa hoitotieteen maisteriopiskelijoita. Opetustoiminnan toteuttaminen englanniksi eri kulttuureissa on paitsi vahvistanut kielitaitoani, lisännyt tietoani sekä ymmärrystäni eri maissa vallitsevista oppimisen kulttuureista ja käytänteistä. Yhteistyö paikallisten kollegoiden kanssa on ollut ensiarvoisen tärkeää, oppimista tukevien menetelmien ja ympäristöjen suunnittelussa. Samalla yhteistyön avulla olen voinut varmistaa sen, että opetukseni tuo uutta näkökulmaa oppimiseen, mutta ei eroa liian paljon heidän käytänteistään, jotta opiskelijoiden fokus säilyy opetettavassa aiheessa eikä valitsemissani metodeissa.

Kesäyliopisto-opetus

Edellisten lisäksi olen toteuttanut useita opintokokonaisuuksia Mikkelin kesäyliopistossa, osan avoimen yliopiston edustajana ja osan kevytyrittäjänä. Tässä koulutusorganisaatiossa opiskelijat eivät opiskele tutkintoon johtavasti, vaan omaksi ilokseen tai ammattitaitonsa vahvistamiseksi. Opiskelijat tulevat myös hyvin erilaisista ympäristöistä ja ovat opetettavana ryhmänä kokemukseni mukaan hyvin heterogeenisiä.  Oman lisänsä haasteeseen tuo opetuksen toteuttaminen kevytyrittäjänä, jolloin toiminnan jatkamisen kannalta opettajan tulee huomioida sekä opiskelijan että koulutusorganisaation (eli asiakkaan) toiveet niin sisältöjen, opetuksen ajankohtien kuin myös hinnoittelun osalta. Tämä kokemus on kehittänyt omaa yrittäjyysosaamistani huomattavasti, samalla se on lisännyt ymmärrystäni opettajasta asiakaspalvelijana aivan uudella tavalla.